โครงสร้าง คะแนน SAT 2016

เพื่อ การ วัดผล การทดสอบ อย่างมี ประสิทธิภาพ  SAT ปรับเปลี่ยน โครงสร้าง คะแนน ดังนี้

ทำให้เรา ต้อง ทำความเข้าใจ เพื่อ เรียน SAT ได้อย่าง ตรงประเด็น

โครงสร้าง คะแนน SAT สำหรับ การให้ คะแนน Essay จะมาจาก กรรมการผู้ ตรวจ สองคน อ่าน และให้คะแนน อย่างเป็น อิสระต่อกัน

จงทำข้อสอบ ทุกข้อ เพราะ ไม่มีการหักคะแนน สำหรับ การตอบ ผิด แม้กระทั่ง Essay ถ้าไม่เขียน อะไร จะได้ 0 หากว่าเขียน อะไร บ้าง จะได้ คะแนน ทันที  การให้คะแนน Essay จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Reading, Analysis และ Writing โดยแต่ละส่วน คะแนนเต็ม 4   ลายมือ ไม่มีผล ต่อการให้ คะแนน พิจารณาจาก คุณภาพ ไม่ใช้ความยาวของการเขียน

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมโปร เรียน ielts---เรียน sat---สอบ ielts---เรียน sat---สอบภาษาอังกฤษ