เตรียมตัว สอบ IELTS อย่างไร

เตรียมสอบ IELTS ต้องเข้าใจ ทั้ง ข้อสอบ และ ความสามารถของเราก่อน แล้วจึง ค่อย เรียน IELTS เพื่อ กำจัดจุดอ่อน แต่ละอย่างได้ อย่างดี

เตรียมสอบ IELTS ส่วนของการฟัง (Listening)

พิจารณาว่า ข้อต่อไปนี้ท่านยังมีจุดอ่อนอะไรบ้างในส่วนการฟัง (Listening)
1.ไม่สามารถฟังและอ่านคำถามในเวลาเดียวกันได้ ใช่หรือไม่
2. ไม่เข้าใจคำถามว่าถามอะไร ใช่หรือไม่
3. ไม่เข้าใจข้อความที่ได้ยิน ใช่หรือไม่
ข้อพึงปฏิบัติ หาก คำตอบ ข้อใดไม่สามารถตอบได้ หรือ ต้องใช้ เวลานาน ในการ ตอบ ให้เว้น ไว้ก่อน ควร ทำ ข้ออื่น ที่สามารถตอบได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก แล้วจึงค่อย กลับมา ทำ ข้อที่เว้นนั้นๆ

เตรียมสอบ IELTS ในส่วนของการเขียน (Writing Test)

การทำ ข้อสอบ ในส่วนของ การเขียน มีข้อพึงปฏิบัติดังนี้
1. เขียนด้วย ปากกา (ไม่ควรเขียนด้วยดินสอดำ) เพื่อ ความสะดวก ใน การอ่าน ท่านควรนำ ปากกา 2-3 ด้าม ไปด้วยในวันสอบ
2. ไม่ควรเขียนร่างก่อนแล้วเขียนใหม่อีก เพราะจะทำให้เสียเวลา ควรเขียนฉบับจริงที่พร้อมส่ง
3. ใช้เวลาในตอนท้ายที่เหลืออยู่ เพื่อการตรวจเช็คข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดในการเขียน เช่น คำกริยาต่างๆ ที่ต้องสอดคล้องกับประธาน คำที่เป็นพหูพจน์ เครื่องหมายวรรคตอน การใช้กริยาใน Tense ต่างๆ

การ เตรียมสอบ IELTS ในส่วนของการพูด (Speaking Test)

ข้อพิจารณาในการทำข้อสอบในส่วนนี้คือ
1. พยายามพูดกับเพื่อนๆ เป็นภาษาอังกฤษขณะที่รอสอบพูดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้า สัมภาษณ์ กับ อาจารย์ผู้สอบ
2. อย่าเพียงแต่ ตอบคำถาม ของ ผู้สอบ คำต่อคำ แต่ เพียงง่ายๆ แต่จงพยายาม พูด ตอบ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะ ผู้สอบต้องการฟังท่านพูดมากๆ เพื่อที่จะได้ทราบถึงความสามารถในการพูดของท่าน
3. จงพยายาม ใช้ความคิด และ เหตุผล ในการที่จะพูด เพราะ ถ้าหาก ผู้สอบ ได้คิดไว้ก่อนแล้วว่าจะ พูดอะไร เป็นการง่ายขึ้นในการที่จะ พูด ประกอบ เหตุผล ซึ่งทำให้ การพูด นั้นมี สีสัน ตื่นเต้น ขบขัน หรือ มีข้อคิด ที่ น่าสนใจ
4. ในช่วงระยะที่ 2 ของการพูด ซึ่งกำหนดให้ท่านต้องพูด (1-2 นาที) ให้พยายามใช้ การ์ด บันทึก เพื่อช่วย ความจำ ขณะเดียวกันจะกำหนดเวลาด้วยว่า ท่านควรจะ พูด นานเท่าใด

สอบสัมภาษณ์

พิจารณาว่า ข้อต่อไปนี้ข้อใดบ้างที่ท่านมีจุดอ่อนในส่วนของการพูด (Speaking)

1.    รู้สึกกลัว ทำให้พูด ไม่ออก หรือพูดผิด ใช่หรือไม่
2.    ไม่เคยคิด มาก่อนว่า คำนั้นๆ จะถูกถามหรือไม่
3.    ไม่เข้าใจ คำถาม ที่ผู้สอบถาม ใช่หรือไม่
4.    รู้สึก กลัว ต่อ คำถาม หรือ ไม่
จาก การวิเคราะห์ และ พิจารณา จุดอ่อน ในส่วนต่างๆ ของ ผู้สอบ แล้วจะเห็นได้ว่า สิ่งที่จะต้อง เข้าใจ เพื่อ การแก้ไข คือ เรื่องของรูปแบบ ของ ข้อสอบ (Form

at) สิ่งที่ต้องทราบคือเรื่องของ การฝึก ทำ ข้อสอบ (Exam Practices) และ เรื่องของ การฝึก ด้านภาษา (Language Practices) เมื่อเรา รู้จัก จุดอ่อน ระหว่าง เรียน IELTS ต้องนำ จุดอ่อน เหล่านั้น มากำจัด โดย อาจจะ ถามครู ผู้สอน หรือ ฝึกทำ ข้อสอบ จำลอง

การฝึกทำข้อสอบ จำลอง ( simulation Test )
ควรฝึกทำ เตรียมสอบ IELTS บ่อยๆ นับว่าเป็น สิ่งจำเป็น อย่างยิ่ง สำหรับ ผู้ เตรียมสอบ IELTS เพราะจะทำให้เกิดความเคยชิน ไม่กลัว ไม่เครียด และ สามารถ รู้ระยะเวลา ได้อย่าง ทัน ใน แต่ละ ส่วน พูดเร็วไป ช้าไป เขียนมากเกินไป หรือ น้อยไป ตามเวลา ที่กำหนด การ ฝึกฝน กับ ครู ผู้สอน ทีมีประสบการณ์ คือ ความจำเป็น ในการจำกัด จุดอ่อน ได้อย่างดี

จุดอ่อน เตรียมสอบ IELTS

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมโปร เรียน ielts---เรียน sat---สอบ ielts---เรียน sat---สอบภาษาอังกฤษ